คำแถลงนโยบายของคณะรับมนตรีต่อรัฐสภา   กลุ่มนโยบายและแผน (4 ต.ค. 2566, 14:02 น.)
ขอเชิญประชุม   กลุ่มบริหารงานบุคคล (4 ต.ค. 2566, 13:37 น.)
การนำส่งเงินอุดหนุนเหลือจ่ายเกิน 2 ปี งบประมาณเป็นเงินรายได้แผ่นดิน   หน่วยตรวจสอบภายใน (4 ต.ค. 2566, 13:18 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนขอทุนยุวพัฒน์ - สายอาชีพ ประจำปี 2567   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (4 ต.ค. 2566, 11:32 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awords" ครั้งท   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (3 ต.ค. 2566, 16:53 น.)
แจ้งตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล (3 ต.ค. 2566, 15:36 น.)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    กลุ่มนโยบายและแผน (3 ต.ค. 2566, 10:36 น.)
การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียน   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (3 ต.ค. 2566, 10:20 น.)
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (3 ต.ค. 2566, 09:45 น.)
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (3 ต.ค. 2566, 09:44 น.)