ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตา 38 ค. (2) ไปช่วยราชการที่ศูนย์ PISA สพฐ. อ่านรายละเอียด

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 อ่านรายละเอียด

ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ โครงการแก่บุคลากรภายใต้สังกัดผู้สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active  Learning  สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ อ่านรายละเอียด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องสิทธิ์ประโยชน์อันพึง มีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน อ่านรายละเอียด

สรุปสาระการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด

ร่าง-คู่มือระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน-2561 อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์ อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ อ่านรายละเอียด

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 อ่านรายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ รูปแบบใหม่ (ว.21)และเกณฑ์วิทยาฐานะรูปแบบเดิม(ว.17) อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ แนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ อ่านรายละเอียดคลิก

เชิญอบรมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน  อ่านรายละเอียดคลิก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร                 อ่านรายละเอียดคลิก 

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรสมัครรับทุนอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดคลิก

 

การหารือเกี่ยวกับข้อมูลกฏหมายและระเบียบต่าง อ่านรายละเอียด

 การรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการ สอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video ปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด..

 การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017 อ่านรายละเอียด..

 

การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด PDF01  PDF02

 

โรงเรียนบ้านปรางคล้า ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีนายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้าเป็นประธานในพิธี มีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธี ดูภาพเพิ่มเติมคลิก..

   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สอบราคาซื้อจัดหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด

การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

ตารางแสดงสถิติรายวันผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารหอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

เพิ่มเติม

สีคิ้ว, ปากช่อง,สูงเนิน