ตัวชี้วัด/คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557

สพป.นครราชสีมา เขต 4

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการและคำรับรองตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-:- คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
-:- คู่มือและแบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ KRS
-:- คู่มือและแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS

ขอให้ผูํ้รับผิดชอบดาวน์โหลดและนำไปศึกษาให้ละเอียด และเตรียมพร้อมนำเอกสารรายงานในระบบเมื่อถึงกำหนดทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันครับ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ผลคะแนนของสำนักงานเราติด 10 อันดับสุดท้ายครับ… ทั้งหมดอยู่ที่ท่านให้ความร่วมมือครับ…